Fysioterapi

Hva behandler fysioterapeuten:

 • Muskelspenninger
 • Spenningshodepine, migrene
 • Svimmelhet/krystallsyke
 • Musearm/tennisalbue/epicondylitt
 • Nakke-/ryggsmerter
 • Prolaps
 • Leddstivhet
 • Senebetennelser
 • Idrettsskader
 • Hælspore/plantarfascitt
 • Jumpers-/runners knee
 • Bekkenløsningsproblematikk
 • Beinhinnebetennelse
 • Belastningslidelser

Behandlingstilbud:

 • Bløtvevsbehandling
 • Triggerpunktbehandling og “dry needling” (nåler i triggerpunkter)
 • Mobilisering
 • Trykkbølgebehandling (ESWT)
 • RedCord/slyngebehandling
 • Kinesio-/sportstape
 • Ergonomisk rådgivning og arbeidsplassvurdering/rådgivning
 • Treningsveiledning og rehabilitering

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorisasjon. Fysioterapeuter har rett til å undersøke og behandle uten henvising fra lege og annet helsepersonell.  Fom. 12.08.13 har Raft-klinikken en fysioterapeut med driftstilskudd (spesialkompetanse innen komplett lymfødembehandling, rehabilitering og nevrologi).

 

Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kunnskap, og en erkjennelse av at ulike faktorer bidrar til opprettholdelse av helse, og likeledes til smerte og funksjonsnedsettelse. I tillegg til skader og sykdommer, kan livssituasjon og erfaringer, samt sosiale og kulturelle forhold føre til plager og funksjonsnedsettelse, idet fysiske og psykiske belastninger nedfelles kroppslig. I dette ligger at kroppens ulike deler, kropp – person og kropp – samfunn påvirker hverandre gjensidig.

Denne forståelsen sammen med praktisk/klinisk kunnskap danner grunnlag for vurdering av hvordan sykdom og plager i bevegelsesapparatet kan oppstå, behandles og forebygges. Teoretisk og praktisk/klinisk kunnskap danner grunnlag for forståelse av sammenhenger når det gjelder smerter, plager og funksjonsproblemer, samt hvordan dette virker inn på funksjonsevne og livskvalitet.Undersøkelse og funksjonsvurdering utgjør fysioterapeutens fundament for valg av behandling og tiltak individuelt eller i gruppe. Sentrale elementer i denne prosessen er:

 • Gjennomgang av sykehistorie (inkludert sosiale forhold og forventninger).
 • Kartlegging av hva pasienten/brukeren kan/ikke kan av dagliglivets aktiviteter/funksjoner.
 • Detaljert bevegelsesanalyse av helhetlige funksjoner og deler av disse.
 • Spesifikke undersøkelser og tester.
 • Vurdering av pasienten/brukerens ressurser og endringspotensial.
 • Vurdering av mulig sammenheng mellom de ulike funn – problemer og ressurser – hos pasienten/brukeren. Vurderingen danner grunnlag for å si hvorfor pasienten/brukeren har smerte eller funksjonsproblemer.
 • Diskusjon med pasienten/brukeren og fastsetting av mål på kort og lang sikt.

Fysioterapeutisk undersøkelse og behandling er samhandlingssituasjoner hvor den fysioterapifaglige utførelsen er vevd inn i ulike kommunikasjonsformer – både verbale og kroppslige. Fysioterapeuten behandler individuelt og gruppevis. Forskjellige behandlingskonsepter, metoder, teknikker, grep, samt informasjon og veiledning benyttes. Målet er å fremme endringsprosesser hos pasienten/brukeren for å fjerne eller lindre smerte, bedre eller opprettholde funksjonsevnen både på kort og lang sikt. I dette arbeidet vektlegges pasientens aktive deltakelse. Fysioterapeutene evaluerer kontinuerlig resultatene av behandlingen og tilpasser tiltakene ut fra vurdering av pasientens reaksjoner, kroppslige endringer og muntlige tilbakemeldinger i prosessen. Både undersøkelse, funksjonsvurdering og behandling dokumenteres i journaler og rapporter. Både i forebygging og behandling/rehabilitering/habilitering legges det vekt på at mennesket kan ta i bruk sine fysiske, psykiske og sosiale ressurser. Det er sentralt at omgivelsene tilrettelegges for menneskelig utfoldelse og at utvikling av helseplager forebygges. I det forebyggende arbeidet tas det utgangspunkt i både funksjonsundersøkelse og funksjonsevne i forhold til omgivelsenes krav, med søkelys på tilpasninger og tilrettelegging.

 

I arbeidslivet har fysioterapeuten en rådgivende og veiledende funksjon når det gjelder arbeidsplassens utforming, arbeidsutstyr, organisering og tilrettelegging av arbeidet og funksjonell kroppsbruk. Dette for å bidra til å skape helsefremmende arbeidsplasser og forebygge muskel- og skjelettplager.

 

Om fysioterapeuten

Norske fysioterapeuter er høgskole/universitetsutdannede fagpersoner som er offentlig godkjente. Fysioterapeuten er pliktig til å drive sin virksomhet i tråd med Helsepersonelloven og NFFs etiske retningslinjer. Fysioterapeuten har inngående kjennskap til kropp, sykdom og funksjon. Dette danner grunnlag for å forstå hvorfor smerter, plager og sykdom oppstår og på hvilken måte dette kan gi funksjonsproblemer. Fysioterapeuten har kunnskap om hvordan dette kan behandles og forebygges. Fysioterapeuten er pliktig til å holde seg faglig oppdatert.

Møte med fysioterapeuten

Du skal bli møtt med respekt for grunnleggende menneskerettigheter og humanistiske verdier som medfører prinsipper om medbestemmelse, likeverd, informert samtykke og personlig integritet. Fysioterapeutens undersøkelse og behandling tilpasses den enkeltes situasjon og bygger på allment aksepterte faglige normer.